Kontakt / Ekipp

5 rue Munchen Tesch, L-2173 Luxembourg
Konnt: BILLULL LU71 0022 1827 9935 4700

raro [at] lgs.lu

Christophe Nerenhausen
RaRo Commissaire / Vetrieder Programm
St. Martin Jonglënster
Dany Sebastiani
RaRo-Comissaire adj. / Vertrieder Programm
St. Paul Bieles
Robert SOUMER
Member
St. Joseph Esch
Linda Lugen
Vertrieder PR
Cory Santbergen
Vertrieder Formatioun
St. Pierre Äischen
Yves ZIMMER
Member
St. Michel Miersch
Pit Grasges
Vertrieder Finanzen
St. Sébastien Ettelbréck